جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

ارائه مدلی برای رتبه بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.SC» در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده:
امروزه وب جهان گستر به عنوان بهترین محیط جهت توسعه، انتشار و دسترسی به دانش مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین ابزار برای دسترسی به این اقیانوس بی کران اطلاعات، موتورهای جستجو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آن رتبه‌بندی در پاسخ به جستجوی کاربر است. بنابراین کمک به کاربران برای پیدا کردن صفحه وب مورد نظرشان یک مسئله بسیار مهم است. با توجه به مشکلات روش‌های مبتنی بر متن و پیوند، روش‌های مبتنی بر رفتار و قضاوت کاربر برای برقراری عدالت و دموکراسی در وب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر جهتِ رشد وب از نظر کمی و کیفی، تعیین صفحات اصلح توسط خود کاربران انجام می‌پذیرد. ولیکن تشخیص و استخراج قضاوت کاربران از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. رفتار کاربر در حین جستجو، شامل متن پرس‌و‌جو، نحوه کلیک کاربر بر روی لیست رتبه‌بندی شده نتایج، زمان توقف در صفحه و دیگر اطلاعات موجود در خصوص وقایع ثبت شده در حین جستجو می‌باشد. این وقایع ثبت شده، حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند که از آن‌ها می‌توان جهت تحلیل و ارزیابی و مدل‌سازی رفتار کاربران به منظور بهبود کیفیت نتایج استفاده کرد. در این پژوهش مدلی ارائه می‌گردد که به ازای هر پرس‌وجوی مشخص بازخوردهای مثبت و منفی کاربران از جمله تعداد دفعات دست‌یابی یک سایت، مدت زمان سپری‌شده در هر سایت، تعداد دانلودهای انجام شده در هر سایت، تعداد کلیک‌های مثبت و تعداد کلیک‌های منفی در هر سایت از لیست نشان داده شده از صفحات وب، را دریافت کرده و رتبه هر صفحه را با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چند شاخصه محاسبه می‌کند و یک رتبه‌بندی جدید از سایت‌ها ارائه می‌دهد و این رتبه‌بندی را مرتباً با استفاده از بازخوردهای بعدی کاربران به روز می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: موتور جستجو، رفتار کاربر، بازخورد کاربر، تصمیم‌گیری چندشاخصه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه  

چکیده......................................................................................................................................................1

فصل اول:کلیات پژوهش                                                                                                

1-1 مقدمه...............................................................................................................................................3

1-2 بازیابی اطلاعات...............................................................................................................................4

1-3 انگیزش............................................................................................................................................5

1-4 موتور جستجو..................................................................................................................................9

1-5نمایه‌سازی و پردازش پرس‌و‌جو....................................................................................................11

1-6 تصمیم‌گیری چند شاخصه.............................................................................................................13

1-7 بيان مسأله اساسي تحقيق...............................................................................................................13

1-8 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق....................................................................................................14

1-9 اهداف مشخص تحقيق..................................................................................................................16

1-10 فرضيه‏هاي تحقیق........................................................................................................................16

فصل دوم :مروری بر کارهای انجام شده

2-1 مقدمه.............................................................................................................................................18

2-2 رتبه‌بندی بر مبنای متن...................................................................................................................19

2-2-1 مدل فضای برداری....................................................................................................................19

2-2-2 مدل احتمالی.............................................................................................................................20

2-3 رتبه‌بندی مبتنی بر اتصال...............................................................................................................22

2-3-1رتبه‌بندی مستقل از پرس وجو..................................................................................................23

2-3-2 رتبه‌بندی وابسته به پرس وجو..................................................................................................27

2-3-3 چالش‌های رتبه‌بندی بر اساس پیوند.........................................................................................31

2-4 رتبه‌بندی ترکیبی............................................................................................................................34

2-5 رتبه‌بندیمبتنی بر یادگیری............................................................................................................37

2-6 رتبه‌بندی مبتنی بر رفتار کاربر........................................................................................................39

2-6-1 گسترش سند.............................................................................................................................42

2-6-2 روشNM................................................................................................................................45

2-6-3 روشCVM............................................................................................................................43

2-6-4 روش LA................................................................................................................................45

2-6-5 روشی برای رتبه‌بندی وب با تعریف فاکتورهای محبوبیت.......................................................46

2-6-6 مدل مارکو از رفتار کاربر به عنوان یک پیش بینی‌گر در جهت یک جستجوی موفق..............51

فصل سوم: شرح روش پیشنهادی                                                                                     

3-1 تحلیل یک سیستم چند معیاره.......................................................................................................64

3-2 بررسی فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه......................................................................................64

3-2-1 بی مقیاس کردن........................................................................................................................66

3-2-2 وزن دهی به شاخص‌ها.............................................................................................................67

3-3 توصیف روش TOPSIS...............................................................................................................69

3-4 روش پیشنهادی.............................................................................................................................71

فصل چهارم: پیاده سازی و ارزیابی روش پیشنهادی

4-1 خصوصیات روش پیشنهادی.........................................................................................................75

4-2 توصیف شبیه‌سازی مدل پیشنهادی.76

4-3 نمونه شبیه‌سازی مدل پیشنهادی79

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1 بحث و نتیجه گیری82

5-2 مزایای روش پیشنهادی83

5-3 کارهای آینده84

فهرست منابع85

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه