جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته : زبان و ادبیات فارسی گرایش : زبان و ادبیات فارسی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

   بشر از ابتدای ظهور و حضورش بر روی کره خاکی معتقد به حضور و دخالت موجودات فوق طبیعی و عناصر نمادین و رمزگونه در زندگی خویش و دیگر موجودات بوده است، هرچه به گذشته بر می گردیم این طرز تلقی و برداشت پررنگ و عمیق تر بوده است، انسان در روزگاران کهن معتقد بوده است که در مسیر زندگی او موجودات فراوانی می توانند سرنوشت و نحوه ی زندگانی او را دگرگون نمایند این موجودات و نمادها همواره در دو دسته و قالب نیروهای خیر و شر دسته بندی می شده اند و گاه گاه با حضور در زندگی انسان یا به او خیر و نفعی می رسانده اند یا اینکه سختی ها و دشواری هایی را برای او فراهم می آورده اند.
   امور رمزی و رمز آمیز و موجودات فوق طبیعی به وفور در دو اثر مورد بحث (شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی) یافت می شود و به نوعی می توان گفت که بازتاب هنری باورها و اعتقادات گذشتگان و تاثیرات این باورها بر زندگی آنان در ادوار گذشته است.
   در این رساله تلاش بر آن خواهد بود تا ضمن معرفی برخی از موجودات فوق طبیعی و رمز گونه در این دو اثر، جایگاه و تاثیر آنها را بر زندگی مردمان و شخصیتهای شاهنامه و هفت پیکر را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

کلید واژه ها : فوق طبیعی، نماد، رمز، شاهنامه، هفت پیکر

فهرست

عنوان                                                                                                           صحفه


فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه ....................................................................................................................................... 2
1-2) بیان مسئله ................................................................................................................................ 4
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................................ 4
1-4) اهداف تحقيق ........................................................................................................................... 5
1-5) فرضيه‌ها يا پرسش هاي تحقيق ................................................................................................ 5
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1) پیشینه تحقیق ........................................................................................................................... 7
فصل سوم : روش تحقیق
3-1) روش تحقیق .......................................................................................................................... 10
3-2) روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........................................................................................... 10
3-3) محدودیت های تحقیق .......................................................................................................... 10
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول ........................................................................................................................................ 12
4-1) زندگی نامه فردوسی و معرفی شاهنامه .................................................................................. 12
4-2) زندگی نامه و معرفی آثار نظامي گنجوی ............................................................................... 20
4-3) نام و توضیح برخی از عناصر فوق طبیعی، خیالی و افسانه ای در فرهنگ ایرانی................................................................................................................................................ 27
بخش دوم ........................................................................................................................................ 35
4-4) عناصر فوق طبیعی در شاهنامه فردوسی ................................................................................ 36
4-4-1) مقدمه ................................................................................................................................ 36
4-4-2) عنصر تجلی رنگها در شاهنامه .......................................................................................... 36
4-4-3) تجلي رنگهاي گوناگون شاهنامه ....................................................................................... 37
4-4-4) نمادينگي عنصر چهارگانه (آب، آتش، باد، خاک) ............................................................. 43
4-4-5) نمادینگی عنصر درخت ..................................................................................................... 50
4-4-6) تقدس و پرستش درخت در شاهنامه ................................................................................ 52
ا4-4-7) تبار درختی در شاهنامه .................................................................................................... 53
4-4-8) هوم ................................................................................................................................... 56
4-4-9) کرم هفتواد ......................................................................................................................... 60
4-4-10) ضحاک ............................................................................................................................ 67
4-4-11) اژدها ................................................................................................................................ 69
4-4-12) دیوان و ویژگی های ظاهری آنها در شاهنامه .................................................................. 71
4-4-13) رخش .............................................................................................................................. 74
4-4-14) سیمرغ ............................................................................................................................. 82
4-5) عناصر فوق طبیعی در هفت پیکر نظامی ................................................................................ 86
4-5-1) مقدمه ................................................................................................................................ 86
4-5-2) چهره افسانه ای بهرام در هفت پیکر ................................................................................. 86
4-5-3) نمادشناسی عدد هفت در هفت پیکر ................................................................................. 89
4-5-4) تجلی رنگ در هفت پیکر .................................................................................................. 91
4-5-5) نمادشناسی غار در هفت پیکر ......................................................................................... 101
فصل پنجم : نتيجه گیری و پیشنهادات
5-1) نتيجه گیری .......................................................................................................................... 106
5-2) پیشنهادات ........................................................................................................................... 109
5-3) بیان محدودیت ها ................................................................................................................ 110
منابع .............................................................................................................................................. 111

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه