جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی تاثیر مواد الی بر رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی به هدفتولید محصول ارگانیک (پاک)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.sc" رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

به هدف بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌زمینی به هدف تولید محصول پاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در منطقه سراب نیلوفر استان کرمانشاه اجرا گردید. تیمارها شامل دو رقم سیب‌زمینی مارفونا و سانته به عنوان سطوح فاکتور اول و 7 سطح کودی به عنوان سطوح فاکتور دوم شامل بدون مصرف کود، مصرف کود شیمیایی (بر اساس آزمایش خاک)، کود مرغی گرانوله (به مقدار یک تن در هکتار)، کود دامی معمولی، ورمی کمپوست و کمپوست هر کدام به مقدار 20 تن در هکتار و کمپوست چای (به صورت غوطه‌وری غده‌ها در محلول و 3 مرتبه محلول‌پاشی) بودند. تجزیه واریانس مشخص نمود که تاثیر رقم بر عملکرد و اجزای آن معنی‌دار نگردید اما سطوح مختلف کودی برای صفات تعداد غده در بوته و در سطح برداشت در سطح احتمال 5 درصد و برای صفات عملکرد غده در بوته و هکتار در سطح احتمال 1 درصد دارای تفاوت معنی‌داری بودند. بر اساس مقایسه میانگین، بالاترین عملکرد غده در هکتار (حدود 35 تن) مربوط به تیمار کود مرغی بود که نسبت به دیگر تیمارها دارای برتری معنی‌دار بود و تفاوت‌ آن با دیگر تیمارها حدود 10 تا 18 تن در هکتار به ترتیب در کود ورمی کمپوست و بدون مصرف کود بود. تجزیه واریانس برای صفات بیوشیمیایی غده شامل درصد ماده خشک، پروتئین خام، روغن، فیبر و نشاسته نشان داد که هیچ کدام از این صفات تحت تاثیر رقم قرار نگرفتند؛ اما اثر کود برای درصد نشاسته در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید و اثر متقابل رقم و کود برای درصد ماده خشک در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار شد. اثر رقم برای درصد فسفر و اثر کود برای درصد قند نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار گردیدند. بر اساس مقایسه میانگین بالاترین درصد نشاسته (حدود 80 درصد) در کود مرغی گرانوله و ورمی کمپوست به دست آمد که نسبت به دیگر سطوح تیمارها دارای برتری معنی‌داری بودند.

کلمات کلیدی: مارفونا، سانته، کود مرغی، ورمی کمپوست، عملکرد سیب زمینی، صفات کیفی غده


فهرست مطالب

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

مقدمه..............................................................................................................................................................1

فصل اول

کلیات

1-1- سیب زمینی...........................................................................................................................................5

   1-1-1- گیاه شناسی سیب زمینی..............................................................................................................5

   1-1-2- ارزش و اهمیت خوراکی سیب زمینی..........................................................................................5

   1-1-3- اهمیت سیب زمینی از نظر اقتصادی............................................................................................6

   1-1-4- میزان تولید و سطح زیر کشت سیب زمینی ................................................................................8

   1-1-5- نکات زراعی پرورش سیب زمینی.............................................................................................10

1-2- اهمیت کودهای آلی و زراعت سیب زمینی........................................................................................11

فصل دوم

بررسی منابع

2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودهای آلی در سیب زمینی و محصولات دیگر.........15

2-2- تحقیقات مرتبط با تاثیر کودهای آلی و شیمیایی در ارقام سیب زمینی...............................................29

فصل سوم

مواد و روش‌ها

3-1- محل و زمان اجرای تحقیق................................................................................................................36

3-2- طرح آزمایشی و تیمارهای مورد استفاده............................................................................................37

3-3- عملیات تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول......................................................................38

3-4- صفات اندازه‌گیری شده......................................................................................................................41

   3-4-1- صفات فیزیولوژیک....................................................................................................................41

     3-4-1-1- فلوروسانس کلروفیل.........................................................................................................41

     عنوان .............................................................................................................................................صفحه

3-4-1-2- میزان کلروفیل نسبی (عدد اسپد)..............................................................................................42

   3-4- 2- صفات مرفولوژیک...................................................................................................................42

     3-4-2-1- قطر و تعداد ساقه..............................................................................................................42

     3-4-2-2- ارتفاع بوته.........................................................................................................................42

     3-4-2-3- قطر غده............................................................................................................................42

   3-4-3- عملکرد و اجزا آن.....................................................................................................................42

       3-4-3-1- تعداد غده در واحد سطح...............................................................................................42

       3-4-3-2- وزن غده در واحد سطح..................................................................................................43

       3-4-3-3- تعداد و وزن غده در بوته.................................................................................................43

       3-4-3-5- عملکرد غده در هکتار.....................................................................................................43

       3-4-3-6- ماده خشک کل در واحد سطح........................................................................................43

     3-4-3-7- شاخص برداشت در واحد سطح.......................................................................................43

   3-4-4- صفات بیوشیمیایی و کیفی .......................................................................................................43

       3-4-4-1- پروتئین خام و نیتروژن....................................................................................................44

       3-4-4-2- فسفر و پتاسیم................................................................................................................44

       3-4-4-3- نشاسته.............................................................................................................................44

       3-4-4-4- روغن خام، قند و فیبر......................................................................................................44

       3-4-4-5- درصد ماده خشک ..........................................................................................................45

3-5– نرم افزارها و روش‌های تجزیه آماری مورد استفاده...........................................................................45

فصل چهارم

نتایج و بحث

4-1- نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین.............................................................................................47

   4-1-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات مرفولوژیک ...........................................................47

   عنوان ...............................................................................................................................................صفحه  

   4-1-2- تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک..........................................................................................51

4-1-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ......................................................52

   4-1-4- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات کیفی و بیوشیمیایی..................................................61

4-2- تجزیه همبستگی ساده برای صفات اندازه‌گیری شده.........................................................................69

نتیجه‌گیری و پیشنهادات...............................................................................................................................75

منابع مورد استفاده........................................................ ...............................................................................78

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه