جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

عناصر تراژدی شاهنامه در داستانهای جمشیدو سیاوش

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته زبان و ادبیات فارسی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های نخستین دوران حیات قومی خود سروده‌اند و پس از آن‌که مراحلی از ترقی و پیشرفت فرهنگی را طی کرده و به پایه‌ای از کمال ذوقی و معنوی رسیده‌اند، به ایجاد و ابداع آثار درامی و تراژدی نائل شده‌اند. درصورتی‌که شاهنامه فردوسی، در تاریخ چندین هزار ساله‌ی ما ایرانیان، در زمانی به‌وجود آمده که ملت ایران دوره‌‌های درخشانی از تمدن و فرهنگ و معرفت را پشت سر گذاشته است و این امر در کمال و تمامیت این شاهکار بزرگ حماسی، چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ داستان‌پردازی، تأثیر و دخالت داشته است. داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. عنصر درام و تراژدی که وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است، در دو داستان جمشید و سیاوش به‌خوبی بیان گردیده است. این پژوهش تلاش شده است زمینه‌های تراژدی در این دو داستان تحلیل و بررسی گردد.

کلید واژگان: شاهنامه، تراژدی، جمشید، سیاوش.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده.............................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................................ 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1ـ1ـ پیشینه پژوهش.............................................................................................. 3

1ـ2ـ ادب دراماتیک یا نمایشی.................................................................................. 5

1ـ3ـ جشنواره‌ها (فستیوال‌ها)................................................................................... 7

1ـ4ـ دیونوسوس، شخصیت شگفت............................................................................ 8

1ـ5ـ معنای حقیقی و مجازی تراژدی........................................................................ 10

1ـ6ـ ادب دراماتیک در ایران................................................................................. 15

1ـ7ـ تراژدی چیست؟.......................................................................................... 19

1ـ7ـ1ـ انواع تراژدی.......................................................................................... 24

1ـ7ـ2ـ تراژدی رمانتیک...................................................................................... 25

1ـ7ـ3ـ تراژدی‌‌های مدرن یا نوگرا........................................................................... 26

1ـ7ـ4ـ سیر تاریخی تراژدی.................................................................................. 27

1ـ8ـ موضوع.................................................................................................... 31

1ـ9ـ افسانه مضمون (طرح).................................................................................. 31

1ـ10ـ سیرت.................................................................................................... 34

1ـ11ـ شخصیت................................................................................................ 36

1ـ11ـ1ـ اشخاص بازی پیچیده و اشخاص بازی ساده..................................................... 37

1ـ11ـ2ـ ترسیم سیمای اشخاص بازی....................................................................... 38

1ـ11ـ3ـ شخص بازی محوری و شخص بازی مخالف................................................... 39

1ـ11ـ4ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک)، درجه دو.................................................... 40

1ـ11ـ5ـ شخصیت پویا و ایستا............................................................................... 40

1ـ11ـ6ـ توصیف اشخاص از سه بعد جسمی، اجتماعی و روانی....................................... 41

1ـ12ـ اندیشه و گفتار.......................................................................................... 42

1ـ13ـ موارد کاربرد گفت‌و‌گو................................................................................. 44

1ـ14ـ منظر نمایش و آواز.................................................................................... 46

1ـ15ـ نقیصه تراژیک، خدشه تراژیک..................................................................... 46

1ـ16ـ تضاد و تعارض تراژیک............................................................................. 47

1ـ17ـ تقدیر..................................................................................................... 47

1ـ18ـ رابطه علت و معلولی.................................................................................. 48

1ـ19ـ وحدت‌‌های سه‌گانه...................................................................................... 48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

1ـ20ـ ساختمان تراژدی....................................................................................... 50

1ـ21ـ کاتارسیس (تزکیه نفس)............................................................................... 52

فصل دوم: داستان جمشید

2ـ1ـ جمشید در اوستا........................................................................................... 56

2ـ2ـ جمشید در متون پهلوی................................................................................... 60

2ـ3ـ خلاصه داستان جمشید در شاهنامه..................................................................... 62

2ـ4ـ عناصر تراژدی در داستان جمشید..................................................................... 65

2ـ4ـ1ـ موضوع................................................................................................. 65

2ـ4ـ2ـ طرح.................................................................................................... 65

2ـ4ـ3ـ سیرت................................................................................................... 67

2ـ4ـ4ـ شخصیت................................................................................................ 68

2ـ4ـ4ـ1ـ اشخاص بازی پیچیده، بازی ساده................................................................. 68

2ـ4ـ4ـ2ـ ترسیم سیمای اشخاص............................................................................. 69

2ـ4ـ4ـ3ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک) و درجه دو.................................................. 70

2ـ4ـ4ـ4ـ شخصیت پویا و ایستا.............................................................................. 70

2ـ5ـ اندیشه و گفتار............................................................................................ 70

2ـ6ـ تک گفتارها............................................................................................... 70

2ـ7ـ فرمان...................................................................................................... 71

2ـ8ـ پاسخ خوالیگر............................................................................................. 72

2ـ9ـ نقیصه تراژیک........................................................................................... 73

2ـ10ـ تضاد و تعارض تراژیک............................................................................. 73

2ـ11ـ تقدیر..................................................................................................... 74

2ـ12ـ رابطه علت و معلولی.................................................................................. 75

2ـ13ـ وحدت سه‌گانه........................................................................................... 75

2ـ13ـ1ـ وحدت زمان و وحدت مکان........................................................................ 77

2ـ14ـ ساختمان تراژدی....................................................................................... 78

2ـ15ـ کابارسیس (تزکیه نفس)............................................................................... 79

فصل سوم: داستان سیاوش

3ـ1ـ خلاصه داستان............................................................................................ 80

3ـ2ـ موضوع.................................................................................................... 87

3ـ3ـ طرح....................................................................................................... 87

3ـ4ـ سیرت...................................................................................................... 89

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

3ـ5ـ کیکاووس.................................................................................................. 91

3ـ6ـ افراسیاب.................................................................................................. 93

3ـ7ـ شخصیت.................................................................................................. 99

3ـ7ـ1ـ اشخاص بازی پیچیده و اشخاص بازی ساده....................................................... 99

3ـ7ـ2ـ ترسیم سیمای اشخاص بازی....................................................................... 100

3ـ7ـ3ـ اشخاص بازی اصلی (درجه یک) و درجه دو................................................... 103

3ـ7ـ4ـ شخصیت پویا و ایستا............................................................................... 103

3ـ8ـ توصیف اشخاص از سه بعد جسمانی، اجتماعی و روانی........................................ 104

3ـ8ـ1ـ سیاوش................................................................................................ 104

3ـ8ـ2ـ سودابه................................................................................................. 105

3ـ8ـ3ـ کاووس................................................................................................ 106

3ـ8ـ4ـ پیران ویسه........................................................................................... 106

3ـ8ـ5ـ گرسیوز............................................................................................... 107

3ـ8ـ6ـ افراسیاب.............................................................................................. 108

3ـ8ـ7ـ پیلسم................................................................................................... 109

3ـ8ـ8ـ فرنگیس............................................................................................... 110

3ـ8ـ9ـ جریره................................................................................................. 110

3ـ9ـ تک گفتارها............................................................................................. 116

3ـ10ـ نقیصه تراژیک (خدشه تراژیک).................................................................. 121

3ـ11ـ تضاد و تعارض تراژیک........................................................................... 121

3ـ12ـ تقدیر................................................................................................... 123

3ـ13ـ رابطه علت و معلولی................................................................................ 126

3ـ14ـ وحدت‌های سه‌گانه.................................................................................... 126

3ـ15ـ ساختمان تراژدی..................................................................................... 127

3ـ16ـ کاتارسیس............................................................................................. 130

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

4ـ1ـ نتیجه‌گیری.............................................................................................. 134

فهرست منابع........................................................................................................

137

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه