جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی میزان خاص گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با ان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم اجتماعي (M.A) گرایش: پژوهش

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکيده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. اين تحقيق به روش پيمايشى و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکيبي از نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌هاي تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهايت در بررسي فرضيه‌هاي تحقيق نتايج ذيل حاصل شده است: بين محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعي، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتايج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده ............................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1ـ1ـ مقدمه......................................................................................................... 2

1ـ2ـ بيان مساله................................................................................................... 3

1ـ3ـ اهداف تحقیق................................................................................................ 5

1ـ3ـ1ـ هدف کلی................................................................................................. 5

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئي تحقيق..................................................................................... 5

1ـ4ـ اهميت و ضرورت تحقيق................................................................................. 5

1ـ5ـ سوالات تحقیق.............................................................................................. 6

1ـ6ـ فرضیات پژوهش.......................................................................................... 6

1ـ7ـ قلمرو زماني و مكاني تحقيق.............................................................................. 7

فصل دوم: بررسي پيشينه و تدوين مباني نظري

2ـ1ـ چارچوب تئوريك........................................................................................... 8

2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع................................................................................ 25

2ـ2ـ1ـ پيشينه مطالعاتي در خارج............................................................................ 25

2ـ2ـ2ـ پيشينه مطالعاتي در ايران............................................................................ 25

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

3ـ1ـ روش تحقیق............................................................................................... 31

3ـ2ـ جامعه آماري.............................................................................................. 32

3ـ3ـ حجم نمونهو شيوه نمونه‌گيري.......................................................................... 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات............................................................................... 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................... 32

3ـ6ـ اعتبار و روايي ابزار اندازه‌گيري...................................................................... 33

3ـ7ـ پايايي ابزار اندازه‌گيري................................................................................. 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................ 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق.......................................................................................... 35

3ـ10ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم..................................................................... 35

3ـ10ـ1ـ تعاريف نظري....................................................................................... 35

3ـ10ـ2ـ تعاريف عملياتي و شاخص‌هاي متغيرها.......................................................... 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقيق

4ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی........................................................................................ 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطي............................................................................................. 49

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و ارائه پيشنهادهاي تحقيق

5ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 53

5ـ2ـ نتيجه‌گيري................................................................................................ 54

5ـ3ـ پيشنهادها.................................................................................................. 57

5ـ3ـ1ـ پيشنهادهاي كاربردي.................................................................................. 57

5ـ3ـ2ـ پيشنهادات پژوهشي تحقيق........................................................................... 58

5ـ4ـ محدوديت‌هاي پژوهش................................................................................... 58

منابع و ماخذ..................................................................................................... 59

پیوست

پرسشنامه......................................................................................................... 60

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه