جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه تحولات سیاسی- اجتماعی مصر و تونس از سال های 91-90 و علل بروز تحولات در این کشورها

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. رشته پژوهش اجتماعی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده

کشورهای خاورمیانه به دلیل شباهت در نظامهای سیاسی،دین مشترک،همجواری و ارتباطات نسبتاً زیاد،به شدت از تحولات یکدیگر متاثر شده و امکان مقایسه نوع تحولاتشان را برای محققین فراهم می آورند.بنابراین این پژوهش به لحاظ نظری در چهارچوب سیاستهای مقایسه ای و جامعه شناسی انقلاب ها جای می گیرد و با هدف بررسی مقایسه ای تحولات سیاسی-اجتماعی دو کشور تونس و مصر انجام گرفته است.روش تحقیق در این پژوهش تطبیقی- تاریخی بوده و ابزاری که برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته از نوع فیش برداری می باشد.تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت تطبیقی(مقایسه ای)انجام گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که تحولات دو کشور مصر و تونس،علی رغم تشابهات زیادی که در آنها مشاهده می شود، تفاوتهایی نیز در جنبش ها و تحولاتشان داشته و دو نمونه از پراهمیت ترین جنبش های منطقه خاورمیانه می باشند.همچنین نتایج نشان می دهد که جوانان و خصوصاً جوانان تحصیلکرده که به انتظارات طبقه ای خود دست نیافته اند، بیشترین نقش را در شروع و روند جنبش ها داشته اند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات............................................................................................................................ 1

1-1 مقدمه................................................................................................................................ 2

1-2 بیان مساله...................................................................................................................... 4

1-3اهمیت وضرورت تحقیق....................................................................................................... 8

1-4اهداف تحقیق.................................................................................................................... 10

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق............................................................................... 11

2-1 مفهوم و تاريخچه..................................................................................................... 12

2-1-1تعاريف مفاهيم.........................................                              12

2-1-1-1جنبش هاي اجتماعي......................................................................................... 12

2-1-1-2 نتقسيم بندي جنبش هاي اجتماعي........................................................ 12

2-1-1-2-1جنبش نمايشي…………...................................................................................... 12

2-1-1-2-2 جنبش وا پس گرا....................................                                        13

2-1-1-2-3جنبشترقي خواهانه.................................................................................... 13

2-1-1-2-4جنبش محافظه كارانه................................................................................... 13

2-1-1-2-5 جنبش اصلاح طلب......................................................................................... 13

2-1-1-2-6 جنبش انقلابي.............................................................................................. 13

2-1-1-2-7 جنبش آرمان گرا.......................................................................................... 13

2-1-1-2-8 جنبش كوچنده.................................................................................................. 14

   2-1-1-3 شرايط پيدايش جنبش هاي اجتماعي............................................... 14

2-1-1-4 آلن تورن و جنبش هاي اجتماعي جديد.................................................. 15

2-1-1-5 جنبش هاي اجتماعي در عصر انقلاب اطلاعات........................................ 16

2-1-1-6 ماهيت جنبش هاي جديد اجتماعي در خاورميانه.............................. 17

2-1-2 تاريخچه مطالعات جنبش هاي اجتماعي...................................................... 18

2-1-3 ويژگي جنبش ها در خاورميانه..................................................................... 20

2-1-3-1 مردمي بودن......................................................................................................... 20

2-1-3-2 فقدان رهبري مشخص.......................................................................................... 21

2-1-3-3 پيشتازي جوانان............................................................................................... 21

2-1-3-4 نقش تسريع كننده رسانه ها...................................................................... 21

2-1-3-5 هويت گرايي......................................................................................................... 22

2-1-3-6 مشي مسالمت آميز............................................................................................ 22

2-1-4 رابطه ميان جامعه و حكومت.......................................................................... 23

2-1-5 جايگاه احزاب و گروه هاي سياسي در جنبش ها.................................. 27

2-2 پيشينه نظري ............................................................................................................. 34

2-2-1 نظريه قيام عليه تحقير ............................................................................... 34

2-2-2 نظريه ساقه هاي زير زميني.......................................................................... 35

2-2-3 نظريه ييشروي آرام............................................................................................ 36

2-2-4 نظريه زندگي به مثابه سياست ................................................................... 37

2-2-5 نظريه موج چهارم دموكراسي.......................................................................... 39

2-2-6 نظريه طبقه متوسط فقير.................................................................................. 40

2-3 پيشينه تجربي............................................................................................................. 41

2-3-1 تحقيقات داخلي...................................................................................................... 42

2-3-2 تحقيقات خارجي...................................................................................................... 44

2-4 چهار چوب نظري.......................................................................................................... 47

2-5 مدل تحليلي.................................................................................................................. 48

2-6 سوالات و فرضيات پژوهشي...................................................................................... 48

فصلسوم: روش شناسی وتعریف مفاهیم.................................................................................. 50

3-1 روش پژوهش....................................................................................................................... 51

3-2 ابزارگردآوری اطلاعات.............................................................................................. 52

3-3 جامعه آماری.................................................................................................................. 52

3-4 نحوه جمع آوری داده ها................................................................................................ 52

3-5 روش تجزیه وتحلیل داده ها......................................................................................... 53

3-6 قلمرو زماني و مكاني پژوهش............................................................................ 53

3-7 مراحل اجراي تحقيق................................................................................................ 53

فصلچهارم : يافته هاي پژوهشي.................................................................................... 55

4-1 مقدمه.............................................................................................................................. 56

4-2 خاورمیانه.................................................................................................................... 56

4-3 پیامدهای بحران اقتصادی......................................................................................... 58

4-4 اختلالات جمعیتی............................................................................................................. 68

4-5 حکومت ونقش رهبری........................................................................................................ 76

4-6 واکنش ارتش درتحولات................................................................................................... 80

4-7 نقش شبکه های اجتماعی................................................................................................ 83

4-8 نقش آمریکادرتحولات................................................................................................ 88

4-9 قیام مردم تونس............................................................................................................. 91

4-10 قیام مردم مصر............................................................................................................. 96

4-11یافته های استنباطی................................................................................................. 101

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري..................................................................................... 106

5-1 مقدمه............................................................................................................................ 107

5-2 خلاصه يافته ها........................................................................................................ 107

5-3 بحث ونتیجه گیری........................................................................................................ 110

پیشنهادها........................................................................................................................... 112

الف)پیشنهادهای کاربردی.......................................................................................... 112

ب)پیشنهادهاي پژوهشي................................................................................................. 113

مشكلات و محدودیتها....................................................................................................... 113

منابع ومآخذ......................................................................................................................... 114

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه