جدید No picture مشاهده عکس بزرگتر

بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

جدید

19,900 تومان

توضیحات

چکیده :

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

کلمات کلیدی: موانع اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه‌گذاری.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
عنوان                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات    1
طرح مسأله     2    
اهمیت و ضرورت موضوع     3
سئوالات اساسی تحقیق     5
اهداف پژوهش     9
فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:
ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق    11
پیشینه تحقیق     29
دیدگاههای جامعه شناختی سرمایه گذاری     31
سرمایه گذاری چیست؟    68
نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری     73
نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری     88
برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری     93
نقش دولت در سرمایه گذاری     122
نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری     138
مدل نظری     150
فصل سوم: روش شناسی    151
متغیر های تحقیق     152
فرضیه های تحقیق     155
جامعه و نمونه آماری     159
روش تحقیق     159
وسیله اندازه گیری     160
نحوه استخراج داده ها و روشهای آماری     162
مدل تحلیلی تحقیق     163

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    164
الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)    165
ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها     198
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات     227
الف)خلاصه و نتیجه گیری     228
ب) پیشنهادات و راهکارها     241
منابع مورد استفاده و مطالعه     254

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

خانه

محصولات جدید

خبرنامه